0

Regulamin Serwisu

1. Wstęp Regulaminu

2. Ogólne Definicje

3. Zasady Ogólne

4. Ogłoszenia

5. Publikowanie i Edycja Treści

6. Operator nie odpowiada za

7. Odpowiedzialności

8. Opłaty

9. Zmiany w regulaminie

10. Podsumowanie i załączniki

 

1. WSTĘP REGULAMINU


• Regulamin precyzuje zasady świadczenia przez firmę: Bartosz Paczkowski 5M na poczet Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Materialne.pl 
• Warunek, który należy spełnić aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Serwisu Materialne.pl jest skorzystanie z urządzenia łączącego się z Internetem i zaopatrzonego w pospolicie używaną przeglądarkę internetową.


2. OGÓLNE DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

2. Operator - firma Bartosz Paczkowski 5M. NIP: 781-197-44-32 / REGON: 380447778 - z siedzibą w Poznaniu (ul. Świętego Floriana 8/11, 60-536 Poznań), z którym użytkownik może kontaktować się pod zakładką kontakt, bądź mailowo pod adresem: ogloszenia@materialne.pl

3. Serwis - ogłoszeniowy portal internetowy pod nazwą Materialne.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Materialne.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych wskazanych przez Operatora.

4. Użytkownik – określa osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

5. Ogłoszenie - sporządzona przez Użytkownika krótka forma wypowiedzi, w której zawarte są szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży, pracy, oferowanych usług, zamiany itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach zastrzeżonych w Regulaminie.

6. Towar – wytwór pracy ludzkiej – może to być rzecz lub usługa przeznaczone na sprzedaż, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.

7. Konto – zindywidualizowana oraz zidentyfikowana za pomocą adresu e-mail podczas rejestracji, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Serwis.


3. ZASADY OGÓLNE


1. Ogłoszenie musi pochodzić od osoby która samodzielnie ustala jego treść.

2. Oferowany przedmiot musi zgadzać się ze stanem faktycznym.
3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Serwisu. Na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia lub kontakt telefoniczny.
4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towatu lub Usługi, treść Ogłoszenia musi w sposób zrozumiały i jednoznaczny określać, czy Towarem/Usługą jest określony komplet czy pojedynczy Towar lub Usługa

5. Ogłoszenie musi określać konkretną Cenę Towaru/Usługi, Możliwe jest dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru lub różnych Cen Usług. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni lub 7 dni (dot. Kategorii „Oddam za Darmo”) od daty dodania Ogłoszenia.

6. Ilość Ogłoszeń nie jest ograniczana w żaden sposób przez serwis materialne.pl
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane treści i zdjęć oraz gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 
8. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. 
9. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych platformach sprzedażowych/ogłoszeniowych.
10. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia. 
11. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część. 
12. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Materialne.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Firmy 5M - Paczkowski i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów firmy 5M - Paczkowski. Zabronione jest przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Materialne.pl w jakiejkolwiek formie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Materialne.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody firmy 5M - Paczkowski.


4. OGŁOSZENIA


1. Zamieszczenie Ogłoszenia zobowiązuje do dalszego przestrzegania Regulaminu akceptowanego w momencie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.
2. W przypadku wypełnienia formularza, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji. 
3. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń w celu ich modyfikowania. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na który Operator wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny).
4. Utworzenie Konta i zamieszczenie Ogłoszeń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. 
6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. 
7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, oraz adresów których Użytkownik nie jest pełnoprawnym właścicielem.
8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto.
9. Serwis nie świadczy usług osobom niezarejestrowanym w Serwisie. Jednakże nadal pozostawia możliwość kontaktu z ogłoszeniodawcą za pośrednictwem formularza lub kontaktu telefonicznego.


5. PUBLIKOWANIE I EDYCJA TREŚCI

 

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Materialne.pl wymaga:
1. Wypełnienia formularza na stronie Serwisu Materialne.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia pól oznaczonych jako obowiązkowe oznaczone symbolem *.
2. Dokonania aktywacji Ogłoszenia za pośrednictwem otrzymanego maila ze strony Operatora i/lub Serwisu.
3. Pełna publikacja Ogłoszenia zaczyna się w momencie aktywacji o której mowa w 5.2 ninijeszego Regulaminu.
4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
5. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim wykluczając ogłoszenia zamieszczane w kategorii Kariera-Oferty.
6. W treści Ogłoszenia zabrania się zamieszczania adresów e-mail, adresów stron internetowych serwisów o podobnej treści, numerów telefonów adresów/numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail i numer telefonu mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator ma pełne prawo do usunięcia Ogłoszenia które zawiera powyżej wymienione treści niezgodne z Regulaminem.
7. Ogłoszenie może dotyczyć poszukiwania Towaru lub Usługi.
8. Ogłoszenia o charakterze towarzyskim są dowzolone.
9. Po publikacji ogłoszenia Użytkownik ma pełne prawo do modyfikacji jego treści w tym zdjęć oraz zmiany kategorii za pośrednictwem panelu użytkownika będącym częścią Serwisu.
10. Każde ogłoszenie opublikowane w Serwisie pozostaje aktywne i widoczne dla wszystkich w terminie 14 dni od momentu jego aktywacji za wyjątkiem tych publikowanych w kategorii „Oddam za darmo” (okres ważności 7dni).
11. Po upływie dni o których mowa w punkcie 5.10 niniejszego Regulaminu Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.


6. OPERATOR NIE ODPOWIADA ZA:


1. Brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.

2. Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.
3. Składane przez Użytkownika oświadczeń, ofert i wszelakich poręczeń drugiej stronie transakcji.
4. Usunięcie Ogłoszenia opublikowanego poza Serwisem.
5. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi. 


7. ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Materialne.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 
2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami i/lub Usługami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest publikowanie Towarów objętych zakazem handlu i reklamy jak produkty tytoniowe/nikotynowe oraz produkty typu spożywczego w tym alkohole i leki. Zakazuje się również publikowania ogłoszeń z Towarami pochodzącymi z kradzieży/włamania.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. 
4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub bezterminowego blokady Konta. 
5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:


    
1. powszechnie uznane za obraźliwe, 
    
2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 
    
3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, 
   
 4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów, 
    
5. wprowadzające w błąd.

 

8. OPŁATY


1. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu Materialne.pl jest nieodpłatna.

2. Używanie wszystkich podstawowych funkcji serwisu jest nieodpłatne.

3. Uzytkownik może skorzystać z funkcji płatności w celu:

- "Wypromowania" ogłoszenia oznaczając je banderolą z napisem premium

- "Podświetlić/Wyróżnić" innym kolorem tła w liście/siatce wyszukiwania

- "Wypozycjonować do góry" ogłoszenie na szczyt listy/siatki wyszukiwania

4. Wszystkie z funkcji premium opisane w punkcie 8.3 (wykluczając opcję odświeżenia) niniejszego regulaminu można wybrać w wariantach: jednego tygodnia, dwóch tygodni oraz miesiąca.

5. Wszystkie pozostałe metody płatności nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie są traktowane jako płatności w wersji próbnej/testowej bądź są w trakcie implementacji. Serwis ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za użytkowanie ich do momentu pełnej publikacji i wyszczególnienia ich w Regulaminie w Punkcie 8.

6. Wszelkiego rodzaju reklamacje/skargi w przypadku niepoprawnego działania usługi Paypal prosimy kierować bezpośrednio do operatora tejże usługi.

7. Wszelkiego rodzaju reklamacje/skargi w przypadku niepoprawnego działania usługi Fortumo (Płatności SMS) prosimy kierować bezpośrednio do operatora tejże usługi.


9. ZMIANY W REGULAMINIE


1. Administrator może w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Serwisu Materialne.pl, a także w celu poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobiegania nadużyciom, zmienić niniejszy Regulamin lub uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu Materialne.pl.

2. Użytkownik jest informowany o zmianach za pośrednictwem Serwisu w formie informacji zawartej w treści strony i/lub w głównej sekcji panelu użytkownika.

3. Informacje o zmianach Regulaminu mogą również być przesyłane drogą mailową na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

4. Użytkownik który nie zgadza się z treścią zmian wymienionych w punkcie „1.” Zmian w regulaminie jest zobowiązany do usunięcia Konta w innym przypadku akceptuje warunki użytkowania Serwisu określanego niniejszym Regulaminem.


10. PODSUMOWANIE I ZAŁĄCZNIKI


1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług bezpłatnych 
2. Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia konta w Serwisie Materialne.pl 
3. Załącznik nr. 1: Polityka Prywatności